Xem Nhiều 6/2023 #️ Giáo Án An Toàn Giao Thông 3 Bài 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ # Top 12 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 6/2023 # Giáo Án An Toàn Giao Thông 3 Bài 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án An Toàn Giao Thông 3 Bài 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

MÔN: AN TOÀN GIAO THÔNG

B ÀI 3: BIỂN BÁO HIỆU GIAO TH ÔNG Đ ƯỜNG BỘ.

I./ Mục đích yêu cầu:

1 .Kiến thức: – Học sinh biết hình dáng màu sắc và nội dung 2 nhóm biến báo giao thông: Biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn.

– Giải thích được ý nghĩa các biển báo hiệu: 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443.

2.Kĩ năng: -Biết nhận dạng và vận dụng hiểu biết về biển báo khi đi đường để làm theo hiệu lệnh của biển báo.

3.Thái độ: -Thực hiện đúng quy định về sự hiệu lệnh và sự chỉ dẫn biển báo hiệu giao thông.

B/ Chuẩn bị: – Ba biển báo đã học ở lớp 2: Số 101, 102, 112.

– Các biển báo khác kích cỡ to: 204 , 210 , 211, 423 ( a, b ) bảng tên mỗi biển.

-Hai tờ giấy to vẽ 3 biển trên một tờ để chơi trò chơi.

1. Kiểm tra bài cũ: “Giao thông đường sắt”.

a) Giới thiệu bài:-Bài học hôm nay “Biển báo hiệu Giao thông đường bộ”.

Thứ n ăm, ngày 23/09/2010. Tuaàn : 03 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC MÔN: AN TOÀN GIAO THÔNG B ÀI 3: BIỂN BÁO HIỆU GIAO TH ÔNG Đ ƯỜNG BỘ. I./ Mục đích yêu cầu: 1 .Kieán thöùc: - Hoïc sinh bieát hình daùng maøu saéc vaø noäi dung 2 nhoùm bieán baùo giao thoâng: Bieån baùo nguy hieåm, bieån chæ daãn. - Giaûi thích ñöôïc yù nghóa caùc bieån baùo hieäu: 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443. 2.Kó naêng: -Bieát nhaän daïng vaø vaän duïng hieåu bieát veà bieån baùo khi ñi ñöôøng ñeå laøm theo hieäu leänh cuûa bieån baùo. 3.Thaùi ñoä: -Thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà söï hieäu leänh vaø söï chæ daãn bieån baùo hieäu giao thoâng. B/ Chuaån bò: - Ba bieån baùo ñaõ hoïc ôû lôùp 2: Soá 101, 102, 112. - Caùc bieån baùo khaùc kích côõ to: 204 , 210 , 211, 423 ( a, b ) baûng teân moãi bieån. -Hai tôø giaáy to veõ 3 bieån treân moät tôø ñeå chôi troø chôi. C/ Leân lôùp: 1. Kieåm tra baøi cuõ: "Giao thoâng ñöôøng saét". 2.Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi:-Baøi hoïc hoâm nay "Bieån baùo hieäu Giao thoâng ñöôøng boä". Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø b)Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi kieán thöùc cuõ -Giaùo vieân laàn löôït döïng töøng nhoùm bieån baùo treân neàn phoøng hoïc leân baûng höôùng daãn hoïc sinh chia nhoùm vaø ñi voøng quanh vaø haùt keát hôïp ñeám 1, 2 , 3 . -Giaùo vieân hoâ " Keát baïn " thì hoïc sinh seõ chaïy veà bieån soá cuûa mình . -Yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc teân vaø noäi dung cuûa bieån baùo hieäu giao thoâng cuûa nhoùm mình ? *Nhoùm thöù nhaát teân laø gì ? *Nhoùm thöù hai teân laø gì ? *Nhoùm thöù ba teân laø gì ? c)Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu bieån môùi : -Giaùo vieân chia lôùp thaønh 4 nhoùm . -Giao cho moãi nhoùm 2 loaïi bieån baùo . -Haõy neâu noäi dung cuï theå cuûa töøng bieån baùo veà hình daùng , maøu saéc , hình veõ ? *Vaäy theo em nhöõng bieån baùo naøy thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Bieån baùo hieäu nguy hieåm coù taùc duïng gì ? -Giaùo vieân ghi baûng keát luaän veà bieån chæ daãn nhö saùch giaùo khoa . * Nhaän bieát ñuùng bieån baùo : *Giaùo vieân cho hoïc sinh chôi " troø chôi tieáp söùc" Ñieàn teân vaøo bieån ñaõ coù saün . -Giaùo vieân chia lôùp thaønh 2 nhoùm . -Yeâu caàu hai nhoùm thi ñieàn nhanh vaøo oâ troùng bieån coù saün ? - Giaùo vieân nhaän xeùt bình choïn nhoùm ñieàn nhanh vaø ñuùng nhaát . -Böùc tranh naøy veõ gì ? Haõy neâu noäi dung cuûa böùc tranh ? -Theo em con ñöôøng nhö theá naøo laø chöa an toaøn ? -Giaùo vieân ghi keát luaän nhö saùch giaùo khoa leân môùi . -Lôùp theo doõi giaùo vieân vaø thöïc hieän chia nhoùm tham gia troø chôi . -Caùc nhoùm ñi voøng troøn vöøa haùt vöøa ñeám theo 1 - 2 -3 .Khi nghe hieäu laänh cuûa giaùo vieâncaùc nhoùm ñoàng thanh hoâ : " Keát baïn " roài chaïy veà bieån coù mang soá cuûa mình . - Nhaän xeùt neâu noâi dung vaø ñaëc ñieåm cuûa bieån baùo thuoäc nhoùm cuûa mình veà teân , maøu saéc , hình veõ -Nhoùm 1 :- Toâi laø bieån caám . - Nhoùm 2 : Toâi daønh cho ngöôøi ñi boä -Nhoùm 3 : - Toâi laø ñöôøng moät chieàu -Hoïc sinh chia thaønh 4 nhoùm theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân . -Caùc nhoùm nhaän bieån baùo trao ñoåi thaûo luaän roài cöû ñaïi dieän leân baùo caùo . -Hình daùng : Tam giaùc . - Maøu : neàn maøu vaøng , xung quanh vieàn maøu ñoû . - Hình veõ : Hình veõ maøu ñen theå hieän noäi dung -Lôùp nhaän xeùt boå sung neáu coù . -Lôùp tieán haønh chia thaønh 2 nhoùm theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân . -Caùc nhoùm cöû ra moãi nhoùm 5 baïn tham gia troø chôi . - 5 baïn ñaïi dieän leân ñieàn teân baûng vaøo baûng ñaõ coù saün -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt cheùo vaø bình choïn nhoùm ñieàn nhanh vaø ñieàn ñuùng nhaát IV./ Cuûng coá, daën doø: Thöïc hieän toát luaät giao thoâng. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: .

Tài liệu đính kèm:

ATGT3 Bai 3 Bien bao hieu chúng tôi

Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ

Biển báo hiệu giao thông đường bộ

Thời gian(20′)

1/- Kiến thức : HS biết được hình dạng, màu sắc và nội dung 2 nhóm biển báo hiệu giao thông : biển báo nguy hiểm và biển chỉ dẫn.

– HS giải thích được ý nghĩa của các biển báo hiệu : 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443, 424.

2/- Kĩ năng : HS biết nhận dạng và vận dụng hiểu biết về biển báo hiệu khi đi đường để làm theo hiệu lệnh của biển báo.

3/- Thái độ : Biển báo hiệu giao thông là hiệu lệnh chỉ huy giao thông. Mọi người phải chấp hành.

II/- ĐDDH : Một số biển báo hiệu phóng to

An toàn giao thông (Bổ sung cho tuần 14) Biển báo hiệu giao thông đường bộ Thời gian(20') I/- Mục tiêu : 1/- Kiến thức : HS biết được hình dạng, màu sắc và nội dung 2 nhóm biển báo hiệu giao thông : biển báo nguy hiểm và biển chỉ dẫn. - HS giải thích được ý nghĩa của các biển báo hiệu : 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443, 424. 2/- Kĩ năng : HS biết nhận dạng và vận dụng hiểu biết về biển báo hiệu khi đi đường để làm theo hiệu lệnh của biển báo. 3/- Thái độ : Biển báo hiệu giao thông là hiệu lệnh chỉ huy giao thông. Mọi người phải chấp hành. II/- ĐDDH : Một số biển báo hiệu phóng to III/- Các hoạt động : TL Nội dung Hỗ trợ 20' * KTBC : * Hoạt động 1: Giải thích để Hs hiểu thế nào là biển báo giao thông. - GV giải thích cho HS hiểu thế nào là biển báo hiệu giao thông : Là hiệu lệnh cảnh báo và chỉ dẫn giao thông trên đường. Người tham gia giao thông cần biết để đảm bảo ATGT. *Hoạt động 2 : Giới thiệu một số biển báo nguy hiểm : - GV giới thiệu một số đặc điểm chung của biển báo nguy hiểm : + Hình tam giác + Viền đỏ, nền vàng + Ở giữa hình vẽ màu đen biểu thị nội dung nguy hiểm cần biết. - GV giới thiệu một số biển báo nguy hiểm thông dụng cho HS biết. * Hoạt động 3 :Giới thiệu biển chỉ dẫn : - GV giới thiệu một số đặc điểm chung của biển chỉ dẫn : + Hình chữ nhật hoặc hình vuông + Nền màu xanh lam + Ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng. - GV giới thiệu cho HS nhận biết một số biển chỉ dẫn thông dụng. - GV gợi ý HS nhận xét và rút ra kết luận : "Khi đi đường phải tuyệt đối tuân theo sự chỉ dẫn của biển báo hiệu." * Hoạt động 4 : Củng cố - Dặn dò : - Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài. - Nhắc lại đặc điểm của biển báo nguy hiểm - Nhắc lại đặc điểm của biển chỉ dẫn An toàn giao thông An toàn khi đi ô tô, xe buýt Thời gian: (20') I/- Mục tiêu : - Kiến thức : HS biết nơi chờ xe buýt (xe khách, xe đò), ghi nhớ những qui định khi lên xuống xe. Biết mô tả, nhận xét những hành vi an toàn và không an toàn khi mngồi trên ô tô, xe buýt. - Kĩ năng : HS biết thực hiện đúng các hành vi an toàn khi đi ô tô, xe buýt. - Thái độ : Có thói quen thực hiện các hành vi an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng. II/- Đồ dùng dạy học: - Các tranh SGK III/- Lên lớp : TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu 20' * KTBC: * Hoạt động 1: HD HS hiểu những hành vi an toàn khi đi ô tô, xe buýt : - Nêu những hành vi đúng khi đi xe buýt. + Bước 2: HS trình bày. + Bước 3: GV kết luận. - Ngồi đợi ở bến xe buýt hoặc điểm dừng xe buýt. - Chờ cho xe dừng hẳn rồi mới lên xe. - Khi lên hoặc xuống xe buýt, phải lên xuống từng người, bám vịn chắc vào thành xe rồi mới lên hoặc xuống. Nếu đi cùng người lớn thì phải nhờ người lớn giúp đỡ. - Không đi lại, đùa nghịch trong xe. - Không thò đầu hay thò tay ra ngoài cửa xe. - Không ném vật bỏ ra ngoài xe. * Hoạt động 2: Củng cố - Dặn dò : - Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài, xem bài hôm sau. - HS nhắc lại các qui định an toàn khi đi ô tô, xe buýt.

Tài liệu đính kèm:

An toàn giao thông- lớp chúng tôi

Bài 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ An Toan Gt Day Thi Truong Ppt

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NHÀ Chào mừng thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp!AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 3Giáo viên: Nguyễn Anh TúThứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Nêu tên gọi của các biển báo cấm sau:Đường cấmCấm người đi bộCấm đi ngược chiều123Nêu ý nghĩa của các biển báo trên?Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộCÁC BẠN HÃY MỞ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG BÀI 3 TRANG 11.1 . Biển báo hiệu giao thông là gì ?Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011 An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộ Biển báo hiệu giao thông là hiệu lệnh cảnh báo và chỉ dẫn giao thông trên đường. Người tham gia giao thông cần biết để bảo đảm an toàn giao thông.1 . Biển báo hiệu giao thông là gì ?Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 20112. Một số biển báo hiệu cần biết:An toàn giao thông: Biển báo hiệu giao thông đường bộThứ tư ngày 12 tháng 10 năm 20112. Một số biển báo hiệu cần biết:An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộ Nêu tên và nội dung của từng biển báo hiệu? Đặc điểm của mỗi nhóm biển báo hiệu? (Hình dáng, màu sắc, hình vẽ bên trong…) Ý nghĩa của mỗi nhóm biển báo hiệu?Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộĐường hai chiềuBIỂN BÁO NGUY HIỂM:Đường bộ giao nhau với đường sắt có rào chắnĐường bộ giao nhau với đường sắt không có rào chắn204210211– Nêu tên và nội dung của từng biển báo hiệu?– Đặc điểm của nhóm biển báo hiệu? (Hình dáng, màu sắc, hình vẽ bên trong…)– Ý nghĩa của nhóm biển báo hiệu? Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộ Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộ Đường bộ giao nhau với đường sắt có rào chắn ở địa phương ta em thấy ở đâu?Ta cần đứng cách rào chắn bao nhiêu mét ? Du?ng b? giao nhau v?i du?ng s?tcú r�o ch?nỞ địa phương ta, em thấy biển báo này gắn ở đoạn đường nào?Không có rào chắn khi đi qua đoạn đường đó ta cần lưu ý điều gì ? Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông: Biển báo hiệu giao thông đường bộ Du?ng b? giao nhau v?i du?ng s?t khụng cú r�o ch?n Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộBIỂN CHỈ DẪN:Đường dành cho người đi bộ sang ngangCầu vượt qua đường cho người đi bộBến xe buýtCó chợ-Nêu tên và nội dung của từng biển báo hiệu?-Đặc điểm của nhóm biển báo hiệu? (Hình dáng, màu sắc, hình vẽ bên trong…)-Ý nghĩa của nhóm biển báo hiệu?423424434443 Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộ Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộĐường dành cho người đi bộ sang ngang Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộCầu vượt qua đường cho người đi bộ Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộBến xe buýt Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộCó chợ BiÓn chØ dÉn BiÓn b¸o nguy hiÓm Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộNhắc lại tên các biển báo vừa học! 134562 Trß ch¬i : ¤ Cöa bÝ mËtĐúng rồiĐúng rồiĐúng rồiĐúng rồiĐúng rồiĐúng rồiĐúng rồi Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộ7 Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộHôm nay chúng ta học An toàn giao thông bài gì? Khi đi trên đường gặp biển báo hiệu giao thông các em phải làm gì? BiÓn chØ dÉn BiÓn b¸o nguy hiÓm Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011An toàn giao thông:Biển báo hiệu giao thông đường bộCẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐÃ VỀ DỰ GIỜAn toàn giao thôngCHÚC CÁC EM

Bài 3. Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ Atgt Lop 3 Bien Bao Hieu Duong Bo Pptx

Biểu thị các điều cấm khi tham gia giao thông. Người tham gia giao thông phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. DỪNG LẠICẤM ĐI NGƯỢC CHIỀUCẤM DỪNG VÀ ĐỖ XEBiển báo giao thông đường bộBiển báo nguy hiểm:

Cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, được dùng để báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất của sự nguy hiển trên tuyến đường để phòng ngừa.Biển báo giao thông đường bộBiển hiệu lệnh

Báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông sử dụng đường bộ phải thi hành. Biển báo giao thông đường bộBiển chỉ dẫn:

Chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác.

TRẠM CẤP CỨU

CHỢBiển báo giao thông đường bộBáo hiệu, hướng dẫn mọi người chấp hành Luật giao thông đường bộ nhằm phòng tránh va chạm và ùn tắc giao thông.Hoạt động 4:Đố vui có thưởng1. Đây là biển báo hiệu giao thông nào? 2. Khi tham gia giao thông, gặp biển báo này, con cần đi như thế nào?2. Con có nhận xét gì về người đàn ông đi xe máy trong cuối đoạn phim sau?Tôi là ai?Trạm cấp cứuTrẻ emBiển báo giao thông đường bộBáo hiệu, hướng dẫn mọi người chấp hành Luật giao thông đường bộ nhằm phòng tránh va chạm và ùn tắc giao thông.Xin chào các bạn!Tôi là một biển báo giao thông đường bộ. Mỗi khi ra đường, mọi người dân đều không muốn nhìn thấy tôi đâu vì nếu thấy tôi mọi người đều rất lo lắng. Tôi có hình chữ nhật, nền màu xanh lam, ở trong có hình chữ nhật màu trắng và hình chữ thập màu đỏ. Đố các bạn tôi chính là biển báo nào?Xin chào các bạn!Còn tôi cũng là một biển báo hiệu giao thông đường bộ. Mọi người hay nhìn thấy tôi ở cổng các trường học. Tôi có hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, phía trong có hình hai trẻ em màu đen đang dắt tay nhau. Tôi thường báo cho mọi người biết là nguy hiểm gần đến đoạn đường này thường hay có trẻ em đi ngang qua. Đố các bạn tên tôi là gì?Your Text HereHình tam giác đềuYour Text HereHình tam giác đềua) Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;b) Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;c) Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành;d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết;

Bạn đang xem bài viết Giáo Án An Toàn Giao Thông 3 Bài 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!