Xem Nhiều 3/2023 #️ Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ # Top 12 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 3/2023 # Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Biển báo hiệu giao thông đường bộ

Thời gian(20′)

1/- Kiến thức : HS biết được hình dạng, màu sắc và nội dung 2 nhóm biển báo hiệu giao thông : biển báo nguy hiểm và biển chỉ dẫn.

– HS giải thích được ý nghĩa của các biển báo hiệu : 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443, 424.

2/- Kĩ năng : HS biết nhận dạng và vận dụng hiểu biết về biển báo hiệu khi đi đường để làm theo hiệu lệnh của biển báo.

3/- Thái độ : Biển báo hiệu giao thông là hiệu lệnh chỉ huy giao thông. Mọi người phải chấp hành.

II/- ĐDDH : Một số biển báo hiệu phóng to

An toàn giao thông (Bổ sung cho tuần 14) Biển báo hiệu giao thông đường bộ Thời gian(20') I/- Mục tiêu : 1/- Kiến thức : HS biết được hình dạng, màu sắc và nội dung 2 nhóm biển báo hiệu giao thông : biển báo nguy hiểm và biển chỉ dẫn. - HS giải thích được ý nghĩa của các biển báo hiệu : 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443, 424. 2/- Kĩ năng : HS biết nhận dạng và vận dụng hiểu biết về biển báo hiệu khi đi đường để làm theo hiệu lệnh của biển báo. 3/- Thái độ : Biển báo hiệu giao thông là hiệu lệnh chỉ huy giao thông. Mọi người phải chấp hành. II/- ĐDDH : Một số biển báo hiệu phóng to III/- Các hoạt động : TL Nội dung Hỗ trợ 20' * KTBC : * Hoạt động 1: Giải thích để Hs hiểu thế nào là biển báo giao thông. - GV giải thích cho HS hiểu thế nào là biển báo hiệu giao thông : Là hiệu lệnh cảnh báo và chỉ dẫn giao thông trên đường. Người tham gia giao thông cần biết để đảm bảo ATGT. *Hoạt động 2 : Giới thiệu một số biển báo nguy hiểm : - GV giới thiệu một số đặc điểm chung của biển báo nguy hiểm : + Hình tam giác + Viền đỏ, nền vàng + Ở giữa hình vẽ màu đen biểu thị nội dung nguy hiểm cần biết. - GV giới thiệu một số biển báo nguy hiểm thông dụng cho HS biết. * Hoạt động 3 :Giới thiệu biển chỉ dẫn : - GV giới thiệu một số đặc điểm chung của biển chỉ dẫn : + Hình chữ nhật hoặc hình vuông + Nền màu xanh lam + Ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng. - GV giới thiệu cho HS nhận biết một số biển chỉ dẫn thông dụng. - GV gợi ý HS nhận xét và rút ra kết luận : "Khi đi đường phải tuyệt đối tuân theo sự chỉ dẫn của biển báo hiệu." * Hoạt động 4 : Củng cố - Dặn dò : - Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài. - Nhắc lại đặc điểm của biển báo nguy hiểm - Nhắc lại đặc điểm của biển chỉ dẫn An toàn giao thông An toàn khi đi ô tô, xe buýt Thời gian: (20') I/- Mục tiêu : - Kiến thức : HS biết nơi chờ xe buýt (xe khách, xe đò), ghi nhớ những qui định khi lên xuống xe. Biết mô tả, nhận xét những hành vi an toàn và không an toàn khi mngồi trên ô tô, xe buýt. - Kĩ năng : HS biết thực hiện đúng các hành vi an toàn khi đi ô tô, xe buýt. - Thái độ : Có thói quen thực hiện các hành vi an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng. II/- Đồ dùng dạy học: - Các tranh SGK III/- Lên lớp : TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu 20' * KTBC: * Hoạt động 1: HD HS hiểu những hành vi an toàn khi đi ô tô, xe buýt : - Nêu những hành vi đúng khi đi xe buýt. + Bước 2: HS trình bày. + Bước 3: GV kết luận. - Ngồi đợi ở bến xe buýt hoặc điểm dừng xe buýt. - Chờ cho xe dừng hẳn rồi mới lên xe. - Khi lên hoặc xuống xe buýt, phải lên xuống từng người, bám vịn chắc vào thành xe rồi mới lên hoặc xuống. Nếu đi cùng người lớn thì phải nhờ người lớn giúp đỡ. - Không đi lại, đùa nghịch trong xe. - Không thò đầu hay thò tay ra ngoài cửa xe. - Không ném vật bỏ ra ngoài xe. * Hoạt động 2: Củng cố - Dặn dò : - Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài, xem bài hôm sau. - HS nhắc lại các qui định an toàn khi đi ô tô, xe buýt.

Tài liệu đính kèm:

An toàn giao thông- lớp chúng tôi

Giáo Án An Toàn Giao Thông 3 Bài 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ

MÔN: AN TOÀN GIAO THÔNG

B ÀI 3: BIỂN BÁO HIỆU GIAO TH ÔNG Đ ƯỜNG BỘ.

I./ Mục đích yêu cầu:

1 .Kiến thức: – Học sinh biết hình dáng màu sắc và nội dung 2 nhóm biến báo giao thông: Biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn.

– Giải thích được ý nghĩa các biển báo hiệu: 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443.

2.Kĩ năng: -Biết nhận dạng và vận dụng hiểu biết về biển báo khi đi đường để làm theo hiệu lệnh của biển báo.

3.Thái độ: -Thực hiện đúng quy định về sự hiệu lệnh và sự chỉ dẫn biển báo hiệu giao thông.

B/ Chuẩn bị: – Ba biển báo đã học ở lớp 2: Số 101, 102, 112.

– Các biển báo khác kích cỡ to: 204 , 210 , 211, 423 ( a, b ) bảng tên mỗi biển.

-Hai tờ giấy to vẽ 3 biển trên một tờ để chơi trò chơi.

1. Kiểm tra bài cũ: “Giao thông đường sắt”.

a) Giới thiệu bài:-Bài học hôm nay “Biển báo hiệu Giao thông đường bộ”.

Thứ n ăm, ngày 23/09/2010. Tuaàn : 03 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC MÔN: AN TOÀN GIAO THÔNG B ÀI 3: BIỂN BÁO HIỆU GIAO TH ÔNG Đ ƯỜNG BỘ. I./ Mục đích yêu cầu: 1 .Kieán thöùc: - Hoïc sinh bieát hình daùng maøu saéc vaø noäi dung 2 nhoùm bieán baùo giao thoâng: Bieån baùo nguy hieåm, bieån chæ daãn. - Giaûi thích ñöôïc yù nghóa caùc bieån baùo hieäu: 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443. 2.Kó naêng: -Bieát nhaän daïng vaø vaän duïng hieåu bieát veà bieån baùo khi ñi ñöôøng ñeå laøm theo hieäu leänh cuûa bieån baùo. 3.Thaùi ñoä: -Thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà söï hieäu leänh vaø söï chæ daãn bieån baùo hieäu giao thoâng. B/ Chuaån bò: - Ba bieån baùo ñaõ hoïc ôû lôùp 2: Soá 101, 102, 112. - Caùc bieån baùo khaùc kích côõ to: 204 , 210 , 211, 423 ( a, b ) baûng teân moãi bieån. -Hai tôø giaáy to veõ 3 bieån treân moät tôø ñeå chôi troø chôi. C/ Leân lôùp: 1. Kieåm tra baøi cuõ: "Giao thoâng ñöôøng saét". 2.Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi:-Baøi hoïc hoâm nay "Bieån baùo hieäu Giao thoâng ñöôøng boä". Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø b)Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi kieán thöùc cuõ -Giaùo vieân laàn löôït döïng töøng nhoùm bieån baùo treân neàn phoøng hoïc leân baûng höôùng daãn hoïc sinh chia nhoùm vaø ñi voøng quanh vaø haùt keát hôïp ñeám 1, 2 , 3 . -Giaùo vieân hoâ " Keát baïn " thì hoïc sinh seõ chaïy veà bieån soá cuûa mình . -Yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc teân vaø noäi dung cuûa bieån baùo hieäu giao thoâng cuûa nhoùm mình ? *Nhoùm thöù nhaát teân laø gì ? *Nhoùm thöù hai teân laø gì ? *Nhoùm thöù ba teân laø gì ? c)Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu bieån môùi : -Giaùo vieân chia lôùp thaønh 4 nhoùm . -Giao cho moãi nhoùm 2 loaïi bieån baùo . -Haõy neâu noäi dung cuï theå cuûa töøng bieån baùo veà hình daùng , maøu saéc , hình veõ ? *Vaäy theo em nhöõng bieån baùo naøy thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Bieån baùo hieäu nguy hieåm coù taùc duïng gì ? -Giaùo vieân ghi baûng keát luaän veà bieån chæ daãn nhö saùch giaùo khoa . * Nhaän bieát ñuùng bieån baùo : *Giaùo vieân cho hoïc sinh chôi " troø chôi tieáp söùc" Ñieàn teân vaøo bieån ñaõ coù saün . -Giaùo vieân chia lôùp thaønh 2 nhoùm . -Yeâu caàu hai nhoùm thi ñieàn nhanh vaøo oâ troùng bieån coù saün ? - Giaùo vieân nhaän xeùt bình choïn nhoùm ñieàn nhanh vaø ñuùng nhaát . -Böùc tranh naøy veõ gì ? Haõy neâu noäi dung cuûa böùc tranh ? -Theo em con ñöôøng nhö theá naøo laø chöa an toaøn ? -Giaùo vieân ghi keát luaän nhö saùch giaùo khoa leân môùi . -Lôùp theo doõi giaùo vieân vaø thöïc hieän chia nhoùm tham gia troø chôi . -Caùc nhoùm ñi voøng troøn vöøa haùt vöøa ñeám theo 1 - 2 -3 .Khi nghe hieäu laänh cuûa giaùo vieâncaùc nhoùm ñoàng thanh hoâ : " Keát baïn " roài chaïy veà bieån coù mang soá cuûa mình . - Nhaän xeùt neâu noâi dung vaø ñaëc ñieåm cuûa bieån baùo thuoäc nhoùm cuûa mình veà teân , maøu saéc , hình veõ -Nhoùm 1 :- Toâi laø bieån caám . - Nhoùm 2 : Toâi daønh cho ngöôøi ñi boä -Nhoùm 3 : - Toâi laø ñöôøng moät chieàu -Hoïc sinh chia thaønh 4 nhoùm theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân . -Caùc nhoùm nhaän bieån baùo trao ñoåi thaûo luaän roài cöû ñaïi dieän leân baùo caùo . -Hình daùng : Tam giaùc . - Maøu : neàn maøu vaøng , xung quanh vieàn maøu ñoû . - Hình veõ : Hình veõ maøu ñen theå hieän noäi dung -Lôùp nhaän xeùt boå sung neáu coù . -Lôùp tieán haønh chia thaønh 2 nhoùm theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân . -Caùc nhoùm cöû ra moãi nhoùm 5 baïn tham gia troø chôi . - 5 baïn ñaïi dieän leân ñieàn teân baûng vaøo baûng ñaõ coù saün -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt cheùo vaø bình choïn nhoùm ñieàn nhanh vaø ñieàn ñuùng nhaát IV./ Cuûng coá, daën doø: Thöïc hieän toát luaät giao thoâng. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: .

Tài liệu đính kèm:

ATGT3 Bai 3 Bien bao hieu chúng tôi

Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 5_Bộ 1

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 5 NĂM HỌC 2012-2013 Thứ ……. ngày 10 tháng 9 năm 2012 AN TOÀN GIAO THÔNG: BÀI 1 BIỂN BÁO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ I. Mục tiêu 1. Kiến thức – Nhớ và giải thích nội dung 23 biển báo giao thông đã học. – Hiểu ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của 10 biển báo hiệu giao thông mới. 2. Kĩ năng – Giải thích sự cần thiết của biển báo hiệu GT. – Có thể mô tả lại các biển báo hiệu đó bằng lời hoặc hình vẽ, để nói cho những người khác biết về nội dung các biển báo hiệu GT. 3. Thái độ – Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển báo giao thông khi đi đường. II. Nội dung an toàn giao thông 1. Ôn lại nội dung, ý nghĩa của những biển báo hiệu giao thông đã học. 2. Học cácbiển báo hiệu giao thông mới. III.Chuẩn bị – 2 bộ biển báo, gồm các biển báo đã học và các biển báo sẽ học, 1 bộ tên của các biển báo hiệu đó. – Phiếu học tập (dành cho hoạt động 4) IV. Các hoạt động dạy học TG Hoạt động của GV và HS Nội dung 5′ 1. Khởi động: GV nêu mục đích yêu cầu tiết học 2. Dạy bài mới a, Hoạt động 1: Trò chơi phóng viên 6-7′ * Mục tiêu: HS có ý thức quan tâm đến biển báo * Ghi nhớ: Muốn hiệu giao thông khi đi trên đường; hiẻu sự cần phòng tránh tai nạn thiết của biển báo hiệu giao thông để đảm bảo giao thông mọi người ATGT. cần có ý thức chấp * Cách tiến hành: hành những hiệu lệnh – 1 HS lên bảng làm phóng viên hỏi các câu hỏi. và chỉ dẫn của biển Lớp trả lời.( Các câu hỏi đã cho học sinh chuẩn báo hiệu giao thông. bị ở nhà) + ở gần nhà bạn có những biển báo hiệu giao thông nào? + Những biển báo đó đặt ở đâu? * Biển báo hiệu giao + Những người có nhà ở gần biển báo đó có biết thông là thể hiện hiệu nội dung của biển báo hiệu đó không? lệnh điều khiển và sự + Theo bạn, tại sao lại có những người không chỉ dẫn giao thông để tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao đảm bảo ATGT, thực thông? hiện đúng điều quy 1

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

+ Làm thế nào để mọi người thực hiện theo hiệu 6-7′ lệnh của biển báo hiệu giao thông ? * Kết luận ghi nhớ: b, Hoạt động 2: Ôn lại các biển báo hiệu giao thông đã học. * Mục tiêu: HS nhớ và giải thích được nội dung các biển báo hiệu đã học. * Tiến hành: Trò chơi nhớ tên biển báo. – GV chọn 4 nhóm, mỗi nhóm 5 HS, giao cho mỗi nhóm 5 biển báo hiệu khác nhau. GV viết tên 4 nhóm biển báo hiệu trên bảng, HS thi xếp các loại biển báo đúng vào nhóm trên bảng. 6-7′ – Kết luận: (Ghi nhớ) c, Hoạt động 3: Nhận biết các biển báo hiệu giao thông. * Mục tiêu: HS nhận dạng đặc điểm, biết được nội dung ý nghĩa, của 10 biển báo hiệu GT mới, biết tác dụng điều khiển GT của những biển báo mới. * Tiến hành: Bước 1: Nhận dạng các biển báo hiệu. – GV viết trên bảng 3 nhóm biển báo: Biển báo cấm; Biển báo nguy hiểm; Biển chỉ dẫn. – GV gọi đại diện của 3 nhóm HS lên bảng, mỗi em cầm 3 biển báo mới, căn cứ vào màu sắc hình dáng của biển, em hãy gắn biển báo đó vào theo từng nhóm biển báo. – Cả lớp nx – GV hỏi thêm tác dụng của một vài biển báo. – KL (ghi nhớ): Bước 2: Tìm hiểu tác dụng của các biển báo hiệu mới. * Biển báo cấm: Cấm rẽ trái (123a); cấm rẽ phải (123b); cấm xe gắn máy (111a) – Tác dụng: Báo cho người đi đường biết là không được đi để tránh xảy ra tai nạn. * Biển báo nguy hiểm: Đường người đi bộ cắt ngang (224); đường người đi xe đạp cắt ngang (226); Công trường (227); … – Tác dụng: Báo cho người điều khiển xe biết điều nguy hiểm có thể xảy ra ở đoạn đường đó. * Biển chỉ dẫn: Trạm cấp cứu (426); Điện thoại (430); Trạm cảnh sát giao thông (436); 7-8′ – Tác dụng: Cung cấp thông tin cho người đi 2

định của biển báo hiệu GT là thực hiện luật GT đường bộ.

* Biển báo hiệu giao thông gồm 5 nhóm biển, chúng ta chỉ học 4 nhóm. Đó là hiệu lệnh bắt buộc phải theo, là những điều nhắc nhở phải cẩn thận hoặc những điều chỉ dẫn, những thông tin bổ ích trên đường. Biển báo cấm. Biển báo nguy hiểm. biển hiệu lệnh Biển chỉ dẫn. * KL: * Khi gặp biển báo cấm ta phải tuân theo hiệu lệnh của biển, đó là điều bắt buộc. * Khi gặp biển báo nguy hiểm ta phải căn cứ vào nội dung báo hiệu để đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. * Khi gặp biển chỉ dẫn đó là người bạn đường báo hiệu cho ta những thông tin cần thiết khi đi đường. *

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

đường biết. *Kết luận: SGK d, Hoạt động 4: Luyện tập * Mục tiêu: HS mô tả được bằng lời, bằng hình vẽ 10 biển báo hiệu; nhận dạng và ghi nhớ nội dung 10 biển báo hiệu 5-7′ * Tiến hành : HS nhắc lại hình dáng, màu sắc, nội dung của một vài biển báo trong số các biển báo đã học. – Mỗi HS tự vẽ 2 biển báo hiệu mà các em nhớ. 1-2′ * Hoạt động 5: Trò chơi: Nhận biết 33 biển báo đã học và bảng tên của từng biển báo. – Kết thúc trò chơi cả lớp hát 1 bài về ATGT. 3. Củng cố: – Đi đường phải chú ý quan sát biển báo hiệu GT. – Nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện với mình.

Thứ ….. ngày 17 tháng 9 năm 2012 ATGT: BÀI 2 KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN I. Mục tiêu 1. Kiến thức – HS biết những quy định đối với người đi xe đạp trên đường phố theo luật giao thông đường bộ. – HS biết cách lên, xuống xe và dừng, đỗ xe an toàn trên đường phố. 2. Kĩ năng – HS thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau. – Phán đoán được các điều kiện an toàn và không an toàn khi đi xe đạp. – Xây dựng, liệt kê một số phương án và nhân tố để đảm bảo an toàn khi đi xe đạp 3. Thái độ – Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn. II. Nội dung an toàn giao thông – Những quy định đối với người đi xe đạp, để đảm bảo an toàn. III. Chuẩn bị – Mô hình hoặc sa bàn đường phố vơí các tuyến đường giao thông khác nhau. – Những phương tiện giao thông có thể di chuyển được trên mô hình cùng đèn tín hiệu. – Có thể vẽ một đường phố trên sân trường, thể hiện đường nhiều làn xe, có vạch kẻ đường, dải phân cách IV. Các hoạt động chính 3

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

TG Hoạt động của GV và HS 3-5′ 1. Kiểm tra bài cũ: – Nêu tên các nhóm biển báo hiệu giao thông đường bộ 2. Dạy bài mới 10′- a, Hoạt động 1: Trò chơi đi xe đạp trên sa 12′ bàn. * Mục tiêu: Biết cách điều khiển xe an toàn trên đường giao nhau, nhận thức các ĐK an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp. * Cách tiến hành: – GV giới thiệu và hướng dẫn HS cách chơi. * GV giới thiệu mô hình 1 đoạn đường phố, em nào có thể giải thích những vạch kẻ đường, mũi tên trên mô hình. – GV đặt các loại xe bằng đồ chơi trên mô hình; gọi 1,2 HS chỉ trên sa bàn trình bày cách đi xe đạp từ 1 điểm này tới 1 điểm khác. – HS trả lời câu hỏi theo các tình huống mà GV đưa ra – GV cho HS trả lời một số câu hỏi cơ bản về đi xe đạp an toàn 10- – GV tóm tắt cho HS nội dung cần ghi nhớ. 12′ b, Hoạt động 2: Thực hành trên sân trường. * Mục tiêu: HS thể hiện được cách điều khiển xe an toàn trên đường giao nhau. * Tiến hành: – Kẻ săn trên sân trường 1 đoạn ngã tư, trên đường có vạch kẻ phân làn đường. – Cho 1 HS thực hành đi thử. HS khác quan sát và nhận xét. – GV có thể hỏi thêm nhiều tình huống có thể xảy ra với người tham gia giao thông. – Tại sao phải giơ tay xin đường khi muốn rẽ? – Tại sao xe đạp phải đi vào làn đường sát bên phải? * KL ghi nhớ: – HS nhắc lại những quy định cơ bản đối với người đi xe đạp để đảm bảo ATGT 3-5′ – GV nhắc nhở các em khi đi xe đạp trên đường. 3. Củng cố: GV nhận xét giờ học, dặn HS về 4

Nội dung

– Ghi nhớ + Luôn luôn đi ở phía tay phải, khi đổi hướng(muốn rẽ phải, rẽ trái) đều phải đi chậm, quan sát và giơ tay xin đường. + Không bao giờ được rẽ ngoặt bất ngờ, vượt ẩu lướt qua người đi xe phía trước. Đến ngã ba, ngã tư, nơi có đèn tín hiệu GT phải đi theo hiệu lệnh của đèn.

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

– Tự xây dựng 1 số phương án đảm bảo an toàn khi đi xe đạp. Thứ ……. ngày 24 tháng 9 năm 2012 ATGT: BÀI 3 (TIẾT 1) CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN, PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG. I. Mục tiêu 1. Kiến thức – HS biết được những điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con đương để lựa chọn con đường đi an toàn. – HS xác định được những điểm, những tình huống không an toàn đối với người đi bộ và đi xe đạp để có cách phòng tránh tai nạn trên đường 2. Kĩ năng – Có thể lập một bản đồ con đường an toàn cho riêng mình khi tham gia giao thông – HS biết cách phòng tránh các tình huống không an toàn ở những vị trí nguy hiểm trên đường để tránh tai nạn xảy ra 3. Thái độ – Có ý thức thực hiện những qui định của Luật giao thông đường bộ, có hành vi an toàn khi đi đường. – Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện Luật giao thông và chú ý đề phòng ở những đoạn đường dễ xảy ra tai nạn. II. Nội dung an toàn giao thông 1. Những đặc điểm thể hiện điều kiện an toàn của đường phố 2. Những đặc điểm con đường chưa đủ điều kiện an toàn III. Chuẩn bị 1. Giáo viên: – Bản đồ tượng trưng con đường từ nhà đến trường. – Bản kê những điều kiện an toàn và không an toàn của con đường. 2. Học sinh: – Phiếu giao việc IV. Các hoạt động chính TG Hoạt động của GV và HS Nội dung 5′ 1. Kiểm tra bài cũ: Nêu những quy định đối với người đi xe đạp trên đường phố theo luật giao thông đường bộ? 2. Dạy bài mới. 13- a, Hoạt động 1: Tìm hiểu con đường từ nhà 15′ em đến trường. * Mục tiêu: HS xác định được những vị trí không an toàn trên đường đi học và có cách phòng tránh tai nạn giao thông ở những vị trí 5

An toàn giao thông lớp 5

1315′

3-5′

Nguyễn Văn Sang

– Kết luận: Trên con đường đi học, chúng ta phải đi qua những đoạn đường phố khác nhau, em cần xác định những con đường hoặc những vị trí không an toàn để tránh và lựa chọn con đường an toàn để đi. Nếu có hai hay nhiều ngả đường khác nhau, ta nên đi con đường an toàn dù có phải đi vòng xa hơn.

– Kết luận: Đi học hay đi chơi các em cần lựa chọn những con dường đủ điều kiện an toàn để đi.

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

Thứ ….. ngày 1 tháng 10 năm 2012 ATGT: BÀI 3 (TIẾT 2) CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN, PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG. I. Mục tiêu 1. Kiến thức – HS xác định được những điểm, những tình huống không an toàn đối với người đi bộ và đi xe đạp để có cách phòng tránh tai nạn trên đường. 2. Kĩ năng – HS biết cách phòng tránh các tình huống không an toàn ở những vị trí nguy hiẻm trên đường để tránh tai nạn xảy ra. 3. Thái độ – Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện Luật giao thông và chú ý đề phòng ở những đoạn đường dễ xảy ra tai nạn. II. Nội dung an toàn giao thông 1. Những đặc điểm thể hiện điều kiện an toàn của đường phố 2. Những đặc điểm con đường chưa đủ điều kiện an toàn III. Chuẩn bị 1. Giáo viên: – Bộ tranh, ảnh về những đoạn đường an toàn và kém an toàn. 2. Học sinh: – Phiếu giao việc IV. Các hoạt động chính TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung 3- 5′ 1. Kiểm tra bài cũ Nêu những đặc điểm thể hiện điều kiện an toàn của đường phố. 2. Dạy bài mới: 13- a, Hoạt động 3: Phân tích các tình huống 15′ nguy hiểm và cách phòng tránh TNGT. * Mục tiêu: HS biết phân tích các tình huống nguy hiểm trên đường , biết cách phòng tránh những nguy hiểm đó. * Tiến hành: – GV nêu tình huống nguy hiểm có thể gây * Kết luận: Các tình TNGT trong các phiếu và y/c của tình huống: huống trên đều nói về + Tình huống 1 hành vi không an toàn + Tình huống 2 của người tham gia giao + Tình huống 3. thông. Các tình huống – Cho đại diện 1 nhóm lên phân tích tình này đều có thể dẫn đến huống này. TNGT rất nguy hiểm. – GV viết lên bảng tóm tắt các ý trả lời của Do đó việc giáo dục mọi HS. người ý thức chấpp hành 7

An toàn giao thông lớp 5

1315′

5-6′

Nguyễn Văn Sang

– GV có thể đưa 3 bức tranh vẽ minh hoạ 3 tình huống trên để HS phân tích và đưa ra ý kiến của mình. * Tình huống 1: * Tình huống 2: * Tình huống 3: * KL (ghi nhớ) b, Hoạt động 4: Luyện tập * Xây dựng phương án lập con đường an toàn đến trường và đảm bảo ATGT ở khu vực trường học. * Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, biết đánh giá con đường an toàn và biện pháp để bảo đảm ATGT. * Cách thực hiện: – GV nêu tình huống: Trường em sắp đón các bạn HS lớp 1, là những anh chị lớn của trường, em hãy giúp các bậc phụ huynh của các bạn lớp 1 lập phương án an toàn đến trường để tránh TNGT và đảm bảo ATGT khu trường học. – GV chia lớp thành 2 nhóm. + N 1: lập phương án : Con đường an toàn đến trường. + N2 : lập phương án: Đảm bảo ATGT ở khu vực gần trường. – Nội dung mỗi phương án có 2 phần: Phần 1: Nói rõ những điều kiện hoặc những tình huống không an toàn có thể gặp phải trên đường đi học. Phần 2: Cách phòng tránh (biện pháp) – Yêu cầu HS nêu ra phương án giải quyết đối với từng nơi. – Mỗi nhóm cử 1 HS báo cáo phương án của nhóm, cả lớp theo dõi xây dựng phương án. – GV viết lên bảng. – KL (ghi nhớ): 3. Củng cố: GV nhận xét giờ học – Nhắc HS 2 nhóm cử người hoàn thiện phương án chuẩn bị ở lớp.

Luật GTĐB là cần thiết để đảm bảo ATGT.

* Kết luận: Chúng ta không những chỉ thực hiện đúng Luật GTĐB để đảm bảo an toàn cho bản thân, chúng ta còn phải góp phần làm cho mọi người có hiểu biết và có ý thức thực hiện Luật GTĐB, phòng tránh TNGT.

Thứ …….. ngày 8 tháng 10 năm 2012 ATGT: BÀI 4 (TIẾT 1) NGUYÊN NHÂN TAI NẠN GIAO THÔNG I. Mục tiêu 8

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

1. Kiến thức – HS hiểu được các nguyên nhân khác nhau gây ra TNGT. 2. Kĩ năng – HS biết vận dụng kiến thức đã học để phán đoán nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. 3. Thái độ – Có ý thức chấp hành đúng Luật GTĐB để tránh TNGT. II. Nội dung an toàn giao thông – Những nguyên nhân gây ra TNGT. III. Chuẩn bị 1. Giáo viên: – Một câu chuyện về TNGT. – Một số bức tranh vẽ các tình huống sang đường của người đi bộ và đi xe đạp. 2. Học sinh: – Mỗi em chuẩn bị 1 câu chuyện về TNGT do em chứng kiến hoặc do người khác kể lại hay sưu tầm trên báo chí… IV. Các hoạt động chính TG Hoạt động của thầy và trò 4-5′ 1. Kiểm tra bài cũ 1 HS nêu phương án chọn đường đi an toàn từ nhà đến trường 2. Dạy bài mới 14-16′ a, Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân một TNGT * Mục tiêu: HS hiểu được các nguyên nhân khác nhau dẫn đến TNGT, từ đó hình thành ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật GTĐB. * Cách tiến hành: – GV treo các bức tranh vẽ đã chuẩn bị trên tường của lớp học. – GV đọc mẩu tin về TNGT (SGK) – GV phân tích mẩu tin(làm mẫu) + Hiện tượng: xe ô tô đâm vào xe máy đi cùng chiều. + Hậu quả: chết người + Nguyên nhân: Có thể có những nguyên nhân sau: xe máy rẽ trái không xin đường; xe máy phanh gấp khoảng cách quá gần; người lái ô tô không làm chủ được tốc độ; Phanh bị hỏng vv… * Hỏi: Qua mẩu chuyện vừa phân tích trên, em cho biết có mấy nguyên nhân dẫn đến tai nạn? Nguyên nhân nào là nguyên nhân chính? – HS trả lời: Có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện gây ra. * KL (ghi nhớ): b, Hoạt động 2: Thử xác định nguyên nhân gây TNGT. * Mục tiêu: Nắm được một cách đầy đủ những nguyên nhân gây TNGT, hiểu được nguyên nhân chính là do người tham gia GT chưa có ý thức chấp hành luật 15-16′ GTĐB. * Cách tiến hành: – Cho một số HS kể các câu chuyện về TNGT mà em

9

Nội dung

* Kết luận: Hàng ngày đều có các TNGT xảy ra. Nếu có tai nạn ở gần trường hoặc nơi ta ở, ta cần biết rõ nguyên nhân chính để biết cách phòng tránh TNGT.

* KL: Hiện nay TNGT xảy ra hàng ngày rất nhiều. Nguyên nhân chính là do người tham gia giao thông không thực hiện đúng quy định của luật GTĐB. Những điều ta được học về ATGT ở nhà

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

biết. – GV yêu cầu HS phân tích như GV. * Kết luận: 3. Củng cố: GV tổng kết tiết học – Về nhà sưu tầm các mẩu tin về GT.

trường giúp ta có hiểu biết về cách đi trên đường đúng quy định, phòng tránh TNGT. Ta cần ghi nhớ và thực hiện đúng để đảm bảo ATGT.

3-5′

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

đều do tốc độ xe đi quá nhanh, không kịp xử lí; Có ý thức đi xe đạp không được phóng nhanh vượt ẩu. * Cách tiến hành: Thử nghiệm về tốc độ. – HS thực hành chơi trên sân trường. – GV vẽ 1 đường thẳng trên sân, gọi 2 HS , 1 em đi bộ, 1 em đi xe đạp. – Qua trò chơi thử nghiệm, GV rút ra cho HS bài học về việc làm chủ tốc độ: Nếu đi xe nhanh thì không dừng lại ngay được so với người đi bộ. * KL (ghi nhớ): 3-4′ 3. Củng cố: – GV tổng kết tiết học – Giao việc về nhà: viết 1 bài tường thuật dài 200 chữ về 1 TNGT được chứng kiến.

tránh TNGT. Ta cần ghi nhớ và thực hiện đúng để bảo đảm ATGT.

* Kết luận: Khi điều khiển bất cứ một phương tiện nào cần phải bảo đảm tốc độ hợp lí, không được phóng nhanh để tránh tai nạn.

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

* Ví dụ: Đối thoại giữa A và B: – A: Mình phải về nhà thôi nếu không thì bố mẹ mình sẽ lo lắng. – B: Nếu cậu về thì không an toàn, đi đường mà không ai nhìn thấy mình là rất nguy hiểm, rất có thể xảy ra tai nạn đối với cậu. – A: Vậy theo cậu thì nên như thế nào? – B: Cậu hãy điện thoại về xin phép bố mẹ cậu cho cậu ở lại nhà mình. – A: Có lí, thế mà tớ không nghĩ ra.

Thứ ….. ngày 29 tháng 10 năm 2012 ATGT: BÀI 5 (TIẾT 2) EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức 12

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

– HS hiểu nội dung, ý nghĩa các con số thống kê đơn giản về TNGT. – HS biết phân tích nguyên nhân của TNGT theo Luật GTĐB. 2. Kĩ năng – HS hiểu và giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè và những người khác. – Đề ra các phương án phòng tránh TNGT ở cổng trường hay ở các điểm hay xảy ra tai nạn. 3. Thái độ – Tham gia các hoạt động của lớp, Đội Thiếu niên tiền phong về công tác đảm bảo ATGT. – Hiểu được phòng ngừa TNGT là trách nhiệm của mọi người. – Nhắc nhở những bạn hoặc người chưa thực hiện đúng quy định của Luật GTĐB. II. Nội dung an toàn giao thông – Xây dựng ý thức cộng đồng và các biện pháp bắt buộc để đảm bảo cho các em được an toàn. III. Chuẩn bị. IV. Các hoạt động chính TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung 3-4′ 1. Ổn định tổ chức kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Hoạt động 1: Lập phương án thực hiện ATGT 30′ * Mục tiêu: Nhằm làm cho các em vận dụng NỘI DUNG TRÌNH BÀY kiến thức đã học để xây dựng phương án Gồm 3 phần: TNGT cho bản thân và các bạn trong lớp. – Khảo sát, điều tra: – ý thức quan tâm đến sự an toàn của bản + Thống kê có bao nhiêu thân và bạn bè. bạn đi xe đạp. * Cách tiến hành: + Bao nhiêu bạn đi xe Bước 1: Lập phương án thực hiện ATGT thành thạo. Chia lớp thành 3 nhóm + Có bao nhiêu bạn chưa + Nhóm 1 gồm các em tự đi xe đạp đến nắm vững điều luật quy trường, lập phương án “Đi xe đạp an toàn”. định đối với người đi xe + Nhóm 2 gồm các em được cha mẹ đưa đạp. đến lớp bằng xe đạp, xe máy, lập phương án – Kế hoạch, biện pháp “Ngồi trên xe máy an toàn”. thực hiện: + Nhóm 3 gồm các em đi bộ đến trường, lập + Xe đạp nào chưa đảm phương án “Con đường đi đến trường an bảo an toàn cần phải sửa tàn”. chữa. Bước 2: Trình bày phương án tại lớp. + Ai đi xe chưa vững phải + GV nhận xét, đánh giá tổ chức Kiểm tra lại + Giao nhiệm vụ phải làm lâu dài để đảm – Tổ chức thực hiện: bảo ATGT. + Lên kế hoạch thời gian 5′ 3, Củng cố: cho từng việc và phân – GV nhận xét về các hoạt động của HS, công thực hiện, kiểm tra. nêu ra những nhiệm vụ phải làm lâu dài để 13

An toàn giao thông lớp 5

Nguyễn Văn Sang

đảm bảo ATGT. Nhận xét của BGH 2012

Ngày …

tháng 10 năm

14

Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 5 Đầy Đủ

HS nhớ và giải thích được nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học. Hiểu ý nghĩa nội dung của 10 biển báo hiệu giao thông mới

-Giải thích được sự cần thiết của biển báo hiệu giao thông

– Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông khi đi đường .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV : Chuẩn bị các biển báo đã học và biển báo mới

– Chuẩn bị câu hỏi để cho HS phỏng vấn

– Phiếu học tập

Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ I. MỤC TIÊU: HS nhớ và giải thích được nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học. Hiểu ý nghĩa nội dung của 10 biển báo hiệu giao thông mới -Giải thích được sự cần thiết của biển báo hiệu giao thông - Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông khi đi đường . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV : Chuẩn bị các biển báo đã học và biển báo mới Chuẩn bị câu hỏi để cho HS phỏng vấn Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS 2. GIẢNG BÀI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS & HĐ1: Giớí thiệu bài Gv giới thiệu ghi đề + HS lắng nghe và nhắc đề & HĐ2. Chơi trò chơi phỏng vấn GV gọi HS lên đóng vai phóng viên phỏng vấn các bạn. Hỏi một số câu hỏi mà các em đã chuẩn bị Gv theo dõi nhận xét KL:Muốn phòng tránh TNGT mọi người cần có ý chấp hành những hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo hiệu GT & HĐ3.Ôn các loại biển báo đã học GV chia lớp thành 4 nhóm và giao cho mỗi nhóm 5 biển báo các nhóm thi nhau,theo sự hướng dẫn của GV GV nhận xét KL: Biển báo hiệu giao thông là thể hiện hiệu lệnh điều khiển và sự chỉ dẫn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện đúng điều quy định của biển báo hiệu GT là thực hiện đúng luật GT ĐB & HĐ4: HS nhận dạng các biển báo hiệu +Nhận dạng các biển báo hiệu GV cho HS nhận dạng căn cứ vào màu sắc của biển báo các em xếp biển báo đó theo từng nhóm ( biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn) GV nhận xét rút ra ghi nhớ : Biển báo GT gồm 5 nhóm biển ( chúng ta chỉ học 4 nhóm). Đó là hiệu lệnh bắt buộc phải theo, là những điều nhắc nhở phải cẩn thận hoặc những điều chỉ dẫn, những thông tin bổ ích trên đường. + Tìm hiểu tác dụng của các biển báo mới: " Biển báo cấm: (cấm rẽ trái(123a); cấm rẽ phải ( 123 b); cấm xe gắn máy (111a)) " Biển báo nguy hiểm: đường người đi bộ cắt ngang (224); đường người đi xe đạp cắt ngang (226); công trường (227); giao nhau với đường không ưu tiên (207a) " Biển chỉ dẫn: trạm cấp cứu (426); điện thoại (430); trạm cảnh sát giao thông (436) KL: Khi gặp biển báo cấm, ta phải tuân theo hiệu lệnh của biển. Đó là diều bắt buộc. Khi gặp biển báo nguy hiểm, ta phải căn cứ vào nội dung báo hiệu của biển để đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Khi gặp biển chỉ dẫn,đó là người bạn đường báo cho ta biết những thông tin cần thiết khi đi đường. & HĐ 5: Luyện tập HS nhận diện tiếp 10 biển báo. GV theo dõi nhận xét. & HĐ 6: Trò chơi GV đưa 33 biển báo HS đã học chia lớp thành 6 nhóm mỗi nhóm gồm 5-6 biển báo- HS lên bảng gắn các biển báo với tên biển. CỦNG CỐ- DẶN DÒ: Khi đi đường phải chú ý quan sát biển báo hiệu GT thực hiện theo hiệu lệnh, sự chỉ dẫn của biển báo hiệu GT. Luôn nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện với mình -GV nhận xét giờ học. -VN thực hiện theo bài học. + HS lên đóng vai phỏng vấn + HS nhắc lại + HS trình bày + HS nhắc lại + HS lên bảng thực hiện + Lớp theo dõi nhận xét + Vài hs nhắc lại. + HS theo dõi + HS nhắc lại. + HS nối tiếp trình bày. + HS tham gia chơi. + HS nhắc lại . Bài 2 : Kĩ năng đi xe đạp an toàn I. MỤC TIÊU: - HS biết những qui định đối với người đi xe đạp trên đường theo luật GTĐB - HS biết cách lên xuống xe và đứng đỗ xe an toàn trên đường - HS thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau(có hoặc không có vòng xuyến) - Phán đoán và nhận thức được các ĐK an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp (có thể điều khiển tốc độ vòng tránh xe ô tô và các phương tiện khác và tránh các nguy hiểm khác trên đường). - Xây dựng liệt kê một số phương án và nhân tố để đảm baoran toàn khi đi xê đạp. - Có ý thức điều khiển xe an toàn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV kẻ sẵn đường phố trên sân trường thể hiện nhiều làn xe III. CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: Muốn phòng tránh tai nạn giao thông mọi người phải làm gì? - HS đọc ghi nhớ - GV nhận xét 2. GIẢNG BÀI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS & HĐ 1: Giới thiệu bài GV giới thiệu ghi đề bài & HĐ 2: Trò chơi đi xe đạp trên sa bàn GV đặt các loại xe bằng giấy hoặc đồ chơi làm mô hình HS lên trả lời câu hỏi + Để rẽ trái từ điểm A đến điểm N.Người đi xe đạp phải làm thế nào? + Hằng ngày chúng ta đi xe đạp từ nhà đến trường các em đi như thế nào? + Khi đi xe đạp trên đường chúng ta có nên đi hàng ngang, lạng lách, đánh võng trên đường không? + Khi chúng ta đi xe đạp, chúng ta có nên đẩy xe khác hoặc kéo theo súc vật không? -GV nhận xét & HĐ 3: Thực hành trên sân trường. GV cho HS tập hợp trên sân trường và thực hiện yêu cầu : HS lần lượt thực hiện GV theo dõi nhận xét. + Tại sao chúng ta phải giơ tay xin đường? + Tai sao đi xe đạp phải đi sát vào làn đường bên phải? GV chốt lại ý chính-nêu KL: Luôn luôn đi ở phía tay phải, khi đổi hướng(muốn rẽ phải,rẽ trái) đều phải đi chậm, quan sát và giơ tay xin đường. Không bao giờ được rẽ ngoặt bất ngờ, vượt ẩu lướt qua người đi xe phỉa trước. Đến ngã ba, ngã tư, nơi có đèn tín hiệu giao thông phải đi theo tín hiệu của đèn. CỦNG CỐ- DẶN DÒ: -GV nhận xét giờ học. -VN thực hiện theo bài học + HS lắng nghe và nhắc đề. + 1÷2 HS lên chỉ trên mô hình và trình bày cách đi xe đạp từ một điểm này đến một điểm kia. + Lần lượt HS trả lời câu hỏi lớp nhận xét. %HS tập hợp +1HS thực hành đi từ đường chính rẽ ra đường phụ, một HS đi từ đường phụ ra đường chính;1 HS gặp đèn đỏ. + HS trả lời. + HS nhắc lại. , Bài 3 : Chọn đường đi an toàn phòng tránh tai nạn giao thông I MỤC TIÊU: + Kiến thức: HS biết được những ĐK an toàn và chưa an toàn của các con đường và đường phố để lựa chọn con đường đi an toàn(đến trường, đến câu lạc bộ, nhà thiếu nhi..)- HS xác định được những điểm, những tình huống không an toàn đối với người đi bộ và đối với người đi xe đạp để có cách phòng tránh tai nạn khi đi bộ và đi xe đạp trên đường. + Kỹ năng: Có thể lập được một bản đồ con đường an toàn cho riêng mình khi đi học, đi chơi- HS biết cách phòng tránh các tình huống không an toàn ở những vị trí nguy hiểm trên đường để tránh tai nạn xáy ra. + Thái độ: Có ý thức thực hiện những quy định của giao thông đường bộ, có các hành vi an toàn khi đi đường(đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường..). Tham gia tuyên truyền vận động mọi người thực hiện luật giao thông và chú ý đề phòng những đoạn đường dễ xảy ra tai nạn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: + Tranh ảnh về những đoạn đường an toàn và kém an toàn III. CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: + Tại sao phải xin đường khi muốn rẽ hay thay đổi làn đường? + Đọc ghi nhớ. + GV nhận xét. 2. GIẢNG BÀI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS & HĐ1: Giới thiệu bài GV giới thiệu ghi đầu bài lên bảng. & HĐ2: Tìm hiểu con đường từ nhà em đến trường. GV nêu câu hỏi: + Em đến trường bằng phương tiện gì? + Em hãy kể con đường mà em đi qua? Đường đó an toàn hay không an toàn? + Trên đường có biển báo giao thông không? Đó là biển báo gì? + Trên đường có nhiều loại xe đi lại không? GV nhận xét và tóm tắt: Trên đường đi học, chúng ta phải đi qua những đoạn đường phố khác nhau, em cần xác định những con đường hoặc những vị trí không an toàn để tránh và lựa chọn con đường an toàn để đi. Nếu có 2 hay nhiều ngả đường khác nhau, ta nên đi con đường an toàn dù có phải đi vòng xa hơn & HĐ3: Xác định con đường an toàn đi đến trường: GV cho HS hoạt động nhóm. - GV nhận xét và rút ra kết luận: Đi học hay đi chơi các em cần lựa chọn những con đường đủ điều kiện an toàn để đi. & HĐ4:Phân tích các tình huống nguy hiểm, cách phòng tránh tai nạn giao thông. + GV cho HS tập xử lí tình huống. + GV đọc và đưa ra một số câu hỏi: + GV kết luận và rút ra ghi nhớ Việc giáo dục mọi người ý thức chấp hành luật GTĐB là cần thiết để đảm bảo ATGT. & HĐ5: Luyện tập. Xây dựng phương án lập con đường an toàn đến trường và bảo đảm ATGT ở khu vực trường học. -GV chia lớp thành 4 nhóm; 2 nhóm lập 1 phương án. +Phương án: con đường an toàn đi đến trường. + Phương án:Bảo đảm ATGT Ở khu vực gần trường. -GV nhận xét-KL: Chúng ta không những chỉ thực hiện đúng luật ATGT để đảm bảo an toàn cho bản than, chúng ta còn phải góp phần làm cho mọi người có hiểu biết và có ý thức thực hiện luật GTĐB, phòng tránh TNGT. CỦNG CỐ- DẶN DÒ: -GV nhận xét giờ học. -VN thực hiện theo bài học +HS lắng nghe và nhắc đề. + HS dựa vào sự hiểu biết của mình và SGK để trả lời: + Vài HS kể +HS nhắc lại + Đại diện nhóm báo cáo + HS nhắc lại. + Vài HS nhắc lại. + Nhiều HS nhắc lại. . Bài 4 : Nguyên nhân gây tai nạn giao thông I MỤC TIÊU: + HS hiểu được các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Nhận xét đánh giá được hành vi an toàn và không an toàn của người tham gia giao thông. + HS biết vận dụng kiến thức đã học để phán đoán nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. + Có ý thức chấp hành đúng luật an toàn giao thông.Vận động các bạn và những người khác thực hiện đúng luật GTĐB để bảo đảm ATGT. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: + GV chuẩn bị một câu chuyện về an toàn giao thông. III. CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: + Thế nào được gọi là đi đường an toàn? + HS đọc ghi nhớ + GV nhận xét 2. GIẢNG BÀI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS & HĐ1: Giới thiệu bài mới GV giới thiệu ghi bảng. & HĐ2: Tìm hiểu nguyên nhân một tai nạn giao thông. - GV kể cho HS nghe một câu chuyện về an toàn giao thông. + Nguyên nhân nào gây tai nạn giao thông? -GV nhận xét bổ sung. & HĐ3 : Thử xác định nguyên nhân gây TNGT GV yêu cầu HS kể câu chuyện về các TNGT mà em biết?Phân tích nguyên nhân câu chuyện đó. GV nhận xét- KL: Nguyên nhân chính của các vụ TNGT là do người tham gia giao thông không thực hiện đúng quy định của luật GTĐB. Những điều ta học được về ATGT ở nhà trường để giúp chúng ta có hiểu biết về cánh đi đường đúng quy định, phòng tránh TNGT. Ta cần ghi nhớ để đảm bảo ATGT. &HĐ4: Thực hành làm chủ tốc độ. GV cho HS chơi trò chơi làm chủ tốc độ. -GV nêu cách chơi và hướng dẫn cách chơi cho HS - GV cho HS thực hành đi xe đạp., - GV nhận xét kết luận: Khi điều khiển bất cứ 1 phương tiện nào cần phải bảo đảm tốc độ hợp lí, không phóng nhanh để tránh tai nạn. CỦNG CỐ- DẶN DÒ: -GV nhận xét giờ học. -VN thực hiện theo bài học + HS lắng nghe và nhắc đề. + HS lắng nghe. + Đại diện nhóm trình bày. + HS suy nghĩ trả lời. + HS nhắc lại. + HS lắng nghe và tiến hành chơi. + HS thực hành đi xe đạp. Lớp theo dõi nhận xét bạn nào thực hiện đúng và bạn nào thực hiện chưa đúng. + HS nhắc lại. .. Bài 5 : Em làm gì để thực hiện ATGT I MỤC TIÊU: HS hiểu nội dung, ý nghĩa các con số thông kê đơn giản về tai nạn giao thông . HS biết phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thông theo luật GT ĐB HS hiểu và giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè và những người khác. Đề ra phương án phòng tránh tai nạn giao thông ở cổng trường hay ở các điểm xảy ra tai nạn. Tham gia các hoạt động của lớp, Đội thiếu niên tiền phong về công tác bảo đảm ATGT. Hiểu được phòng ngừa tai nạn GT là trách nhiệm của mọi người. Nhắc nhở những bạn hoặc người chưa thực hiện đúng quy định của luật GTĐB. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Số liệu thống Kê về tai nạn giao thông III, CÁC HOẠT ĐỘNG: 1.KIỂM TRA BÀI CŨ: Những nguyên nhân nào gây ra tai nạn giao thông ? Muốn phòng tránh tai nạn giao thông chúng ta phải làm gì ? GV nhận xét 2. GIẢNG BÀI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS & HĐ 1: Giới thiệu bài. GV giới thiệu bài ghi bảng. & HĐ 2:Tuyên truyền -GV đọc một số số liệu đã sưu tầm được về ATGT - Tình hình ATGT cả nước trong tuần qua &HĐ3:Lập phương án thực hiện ATGT: +Khảo sát điều tra +Kế hoạch biện pháp thực hiện + Tổ chức thực hiện. -GV nhận xét tuyên dương CỦNG CỐ- DẶN DÒ: -GV nhận xét giờ học. -VN thực hiện theo bài học + HS lắng nghe và nhắc đề + HS lắng nghe + HS lắng nghe +Nhóm 1: Các em đi xe đạp đến trường(Lập phương án: Đi xe đạp an toàn). + Nhóm 2: Các em được cha mẹ đưa đến lớp bằng xe đạp, xe máy( lập phương án: Ngồi trên xe máy an toàn) + Nhóm 3: Các em đi bộ đến trường (Lập phương án:Con đường đến trường an toàn) -Đại diện nhóm trình bày

Bạn đang xem bài viết Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!