Xem Nhiều 3/2023 #️ Niceaccounting: Hệ Thống Tài Khoản # Top 3 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 3/2023 # Niceaccounting: Hệ Thống Tài Khoản # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Niceaccounting: Hệ Thống Tài Khoản mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

TÀI KHOẢN 821 – CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)

✵ ✵

Nguyên tắc kế toán Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản Phương pháp hạch toán kế toán ▼về cuối trang

Nguyên tắc kế toán

a) Nguyên tắc chung

– Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc:

+ Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm;

+ Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.

– Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc:

+ Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm;

+ Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước.

b) Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

– Hàng quý, kế toán căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, kế toán ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.

– Đối với các sai sót trọng yếu, kế toán điều chỉnh hồi tố theo quy định của Chuẩn mực kế toán – “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

– Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh vào tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh” để xác định lợi nhuận sau thuế trong kỳ kế toán.

c) Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

– Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải xác định chi phí thuế thu nhập hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

– Kế toán không được phản ánh vào tài khoản này tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

– Cuối kỳ, kế toán phải kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” vào tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

▲về đầu trang

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 tài khoản cấp 2.

– Tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; – Tài khoản 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Bên Nợ:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (TK 8211)

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;

– Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại;

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (TK 8212)

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm);

– Ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm);

– Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Có tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (TK 8211)

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm;

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại;

– Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm vào tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”;

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (TK 8212)

– Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);

– Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm);

– Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp không có số dư cuối kỳ.

▲về đầu trang

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

– Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

+ Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

b) Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm), ghi:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm), ghi:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

– Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm), ghi:

Nợ TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

– Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm), ghi:

Nợ TK 347 – Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

+ Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

+ Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Ta Hệ Thống Tự Động Thêm Tiền (Ngã Đích Hệ Thống Tự Động Gia Tiền)

Mưa.

Bắt đầu tại bầu trời, và cuối cùng tại mặt đất.

Cũng may Trương Phàm trong tay có một thanh vừa mới mượn đến dù che mưa, có thể để hắn cùng càng ngày càng lớn mưa to ngăn cách ra.

Không may bởi vì hắn trước đó đã bị xối thành ướt sũng, đi ngang qua xe taxi tại thả chậm tốc độ nhìn hắn một cái sau lại nhanh rời đi, lưu cho Trương Phàm một cái biến mất tại màn mưa bên trong để hắn không kịp ghi nhớ bảng số xe.

Trương Phàm rất muốn khiếu nại bọn hắn.”Các ngươi có hay không lòng thông cảm a? Không nhìn thấy ta một người lẻ loi hiu quạnh đi tại trên đường cái sao?”

Kỳ thật hắn cũng lý giải tài xế xe taxi vì cái gì cự chở hắn, không phải liền là sợ hắn đem chỗ ngồi làm ướt sao!

Trước đó Trương Phàm là sẽ không như thế sinh khí, hắn đã là một vị tang thương lão nhân, không còn có tinh lực cùng thời gian đi sinh khí.

Phơi một chút mặt trời, đi tản bộ một chút, cùng hàng xóm cũ thổi một chút mình đã từng năm tháng vàng son liền tạo thành hắn một ngày thường ngày.

Dù cho xuyên qua đến cỗ này thân thể trẻ trung bên trên về sau, hắn tâm vẫn như cũ già nua.

Vậy mà lúc này thời khắc này Trương Phàm, tại trận này mưa to bên trong, nhìn xem đỉnh đầu dù đỏ che mưa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của mình chính đang nhảy lên kịch liệt.

Hắn rất tức giận, bởi vì hắn cản xe taxi bị một vị trung niên bác gái đoạt, cái sau đang ngồi trên tay lái phụ trước vẫn không quên quay đầu liếc hắn một cái.

Đây là người thắng đối kẻ thất bại khoe khoang, ánh mắt của nàng cùng biểu lộ đều như nói ba chữ.

“Ta thắng.”

“Tốt a! Xem như ngươi lợi hại.”

Trương Phàm nhìn xem màu vàng xe taxi biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, lập tức đưa di động từ trong túi quần đem ra, đồng thời ở trong miệng nhiều lần mặc niệm lấy vừa mới ghi lại bảng số xe.

Hắn nhất định phải khiếu nại cái này bất lương lái xe.

“Rõ ràng là ta trước, mặc kệ là vẫy gọi cũng tốt, hay là chủ động đi ra phía trước cũng tốt. Thế nhưng là ngươi tại sao phải tại đưa đầu nhìn một chút ta về sau, liền chuyện đương nhiên đem chiếc xe lại hướng về phía trước mở bốn năm mét, dừng ở một vị bác gái bên người.”

Chỉ là hắn tại lấy điện thoại di động ra sau lại trầm mặc, bởi vì hắn rõ ràng không biết khiếu nại điện thoại là số nhiêu.

Tại hít thở sâu một hơi rét lạnh ẩm ướt không khí về sau, Trương Phàm lửa giận trong lòng cũng không có vừa mới lớn như vậy.

“Được rồi, không sao.” Trương Phàm tự an ủi mình.

Sau đó hướng phía bên cạnh cách hắn hơn mười mét trạm xe buýt đi đến, hắn vừa mới một mực tại chính mình phân cao thấp tới.

“Ta liền không tin ta Trương Phàm làm một người trùng sinh, còn có được thần hào hệ thống, sẽ cản không đến một chiếc xe taxi? Chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn thấy nhân vật chính của ta quang hoàn sao?”

Kết quả, liền thật không có một chiếc xe taxi nguyện ý chuyên chở hắn.

Trương Phàm chỉ có thể mắt thấy người khác xuống xe, đưa mắt nhìn người khác lên xe.

Xuống xe người biểu lộ phần lớn là biểu lộ hốt hoảng đẩy ra dù che mưa, lên xe người thì phần lớn là trên mặt vui mừng.

Không để ý, hắn lại đem mình đưa vào khách qua đường thân phận bên trong.

Cũng may một cỗ xe buýt lúc này lái vào sân ga, Trương Phàm là không nguyện ý giống trước mặt hắn những cái kia đại thúc bác gái nhóm cùng nhau tiến lên.

Thân làm nhân vật chính, liền muốn có ung dung không vội khí độ.

Sau đó hắn liền chỉ có thể nhìn một vị cách ăn mặc thời thượng cô gái trẻ tuổi đứng tại xe buýt trước cửa, một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, sợ hắn quần áo ướt sẽ đánh ẩm ướt trên người nàng món kia thời thượng quần áo.

Ngay tại Trương Phàm do dự mình muốn hay không đứng lên trên thời điểm, cả người khoác màu xanh áo mưa, đầu đội màu vàng mũ rơm, mang hai trúc cái sọt hoa quả trung niên nhân lập tức liền vượt qua hắn chen đi lên.

“Không ngồi được.” Cô gái trẻ tuổi nhíu mày bất mãn nói

Trung niên nhân đem trúc cái sọt để xuống, dùng tay lau một cái trên mặt nước mưa, vừa cười vừa nói: “Vừa mới chen lấn xuống.”

Về phần Trương Phàm?

Hắn đã một lần nữa đứng tại trên sân ga.

Nhìn thấy xe buýt lái ra đứng ở phía sau, một mặt tại trong đầu hồi ức vừa mới chiếc này xe buýt chỗ đỗ vị trí, một mặt điều chỉnh chỗ đứng của mình.

Muốn không chen, liền nhất định phải trước người khác một bước.

Nhưng mà hắn hay là tuổi còn rất trẻ.

Khi lại một cỗ xe buýt sắp lái vào sân ga, Trương Phàm khi nhìn đến những người còn lại đều tranh nhau chen lấn đám người người chen tại trước mặt của hắn sau.

Hắn cũng không lo được cái gì nhân vật chính thong dong, xô xô đẩy đẩy chen đi lên.

Trời sắp tối.

Nơi này trời tối là chỉ về thời gian trời tối, bởi vì trên thực tế buổi sáng liền tối.

Mà Trương Phàm lề mà lề mề mấy giờ, rốt cục lấy dũng khí đi gặp đã từng phụ mẫu.

Xe buýt lái xe cùng hành khách là có trời sinh mâu thuẫn, Trương Phàm lúc này đã không cần điểm chống đỡ, hắn cảm thấy dù cho mình hai chân không rơi xuống đất cũng có thể bảo trì ổn định không ngã xuống.

Tính khí nóng nảy người lớn tiếng la hét: “Chứa không nổi.”

Bất quá đối với đây hết thảy, xe buýt lái xe đều mắt điếc tai ngơ, thẳng đến xác thực chen không xuống sau mới chậm rãi đóng cửa xe.

Trương Phàm phía sau là một nữ tính, điểm này hắn không cần quay đầu lại liền có thể xác định.

Cảm nhận được trên lưng truyền đến mềm mại về sau, Trương Phàm hướng phía phía trước chen một chút, dạng này liền không có vừa mới như thế cảm thụ mãnh liệt.

Chỉ là tại xe buýt vừa đi vừa nghỉ bên trong, rất nhanh lại lần nữa biến thành trước đó bộ dáng.

Cũng may cái này nữ tính đem hai tay dùng sức đặt tại Trương Phàm trên lưng về sau, dạng này mập mờ bầu không khí mới làm dịu không ít.

Trương Phàm quay đầu nhìn thoáng qua cái này giữ lại đẹp mắt muội muội đầu, mặt tròn, người mặc một trung đồng phục nữ sinh.

Đối phương khi nhìn đến Trương Phàm quay đầu nhìn xem nàng về sau, lúng túng rút tay trở về, nhỏ giọng nói ra: “Không có ý tứ.”

“Không có gì.” Trương Phàm lắc đầu, sau đó lại chủ động nói ra: “Ngươi đứng tại ta chỗ này đến đây đi.”

Nói xong liền dùng sức chống ra một cái không gian, nữ sinh cảm kích nhìn Trương Phàm một chút, xoay người chui vào Trương Phàm trong ngực, sau đó đưa lưng về phía Trương Phàm.

Nếu như là mặt đối mặt, đây chính là một đôi yêu sớm học sinh trung học.

Khoảng cách gần như vậy ở chung, để Trương Phàm kìm lòng không được dư vị khởi điểm trước trên lưng truyền đến xúc cảm, cái này khiến máu của hắn có chút sôi trào lên.

Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Trương Phàm lúc này mới chính thức cảm thấy mình trở lại tuổi dậy thì.

Hai tay dùng sức chống đỡ xe buýt ghế dựa, Trương Phàm hết sức làm cho mình cùng nữ sinh này bảo trì một điểm khoảng cách.

Hắn cũng không muốn mất mặt, cũng không nghĩ đối với người khác tạo thành bối rối.

Trương Phàm cuối cùng vẫn là một cái chín mọng người, có chút tư tưởng nương theo lấy hắn cả một đời, biến thành bản năng.

Liền giống với hắn từ đầu đến cuối cho là mình là một cái tương đối người chính trực.

Cũng may xe buýt tại lại một lần dừng lại về sau, Trương Phàm nhận áp lực giảm ít đi rất nhiều.

Nguyên nhân ở chỗ nữ hài bên cạnh chỗ ngồi không xuống dưới, tại nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm, Trương Phàm nhẹ gật đầu về sau, liền ngồi xuống.

Sau đó nữ hài thân thể lại hướng phía bên trong chen chen, lộ ra nửa bên chỗ ngồi.

Một bên dùng tay vỗ vỗ để trống vị trí, vừa hướng Trương Phàm nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có ngồi hay không?”

“Không, tạ ơn.” Trương Phàm cười lắc đầu một cái.

Nữ hài không nói gì nữa, quy củ ngồi thẳng người, sau đó lấy ra một cái màu trắng điện thoại, cắm vào tai nghe nghe lên ca tới.

Sau một câu mang theo một chút khoe khoang.

“Nha.” Trương Phàm bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra.

Kỳ thật hắn biết cái này một cái điện thoại, cũng sẽ nhớ ức khắc sâu, cho nên mới sẽ chú ý tới nó.

Bởi vì cái này điện thoại là hắn đã từng trộm nhà tiền mua sau đưa cho Bạch Tuyết, sau đó bị phụ mẫu phát hiện, chịu một trận phối hợp đánh.

Chỉ là hiện tại Trương Phàm cảm thấy mình sẽ không lại làm chuyện như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn là người trùng sinh, mà là hắn hôm nay có thể nhẹ nhõm mua một bộ dạng này điện thoại.

Trước mắt hắn hơi mờ màu lam trên màn hình số lượng đã nhảy đến một vạn trở lên.

Xe buýt lần nữa ngừng lại, tại nữ sinh “Tạ ơn” bên trong, Trương Phàm dồn xuống xe buýt, chống ra trong tay dù đỏ, hướng phía hắn trong trí nhớ nhà đi tới.

‘Săn’ Số Đẹp Cho Tài Khoản Ngân Hàng

Thị trường đang xuất hiện một loại hình kinh doanh mới – bán số tài khoản ngân hàng. Giống như sim di động, giá cả cao thấp phụ thuộc vào dải số đẹp, lặp tiến hoặc tứ quý. Chẳng hạn một dải số 345xx8179 của ngân hàng ACB chi nhánh Văn Lang được một người có tên Hieu rao bán với giá 20 triệu đồng. Thế nhưng một số tương tự có đuôi 8178 của một ngân hàng khác, giá chỉ 50.000 đồng – đúng bằng chi phí mở thẻ tại ngân hàng.

Theo lời người bán, do dải số xx8179 mang hàm ý “phát tài phát lộc”, lại dễ nhớ nên giá bán cao hơn số thông thường. Mức 20 triệu đồng cũng được tính cả chi phí sang tên chuyển nhượng cho người mua. Còn số tài khoản có đuôi 8178 lại hàm nghĩa xấu “thất bát” – nên rất ít người có nhu cầu. “Trong lĩnh vực ngân hàng, cụm từ ‘thất bát’ được coi là cấm kỵ, không mấy người nhắc tới”, Hieu cho biết.

Trên diễn đàn 10giay, một thành viên có tên no1bank cũng rao bán một loạt số tài khoản đẹp, VIP của ngân hàng Maritimebank. Kèm theo các dải số này là mức giá niêm yết. Chẳng hạn bộ tứ quý 0000, 1111, 2222, 3333 và 4444 có cùng một mức giá 2 triệu đồng. Bộ tứ quý 5, tứ quý 7 có giá 3,5 triệu đồng. Còn các bộ tứ quý 6, tứ 8 và tứ quý 9 giá 5 triệu đồng.

Anh Toán, một người rao bán tài khoản ATM của Ngân hàng Đông Á cho biết, trước đây, anh còn bán cả tài khoản của Vietcombank. Các đuôi số theo ngày sinh, trùng với thuê bao điện thoại hoặc hợp phong thủy, tâm linh như lộc phát (68, 6868), tam hoa, tứ quý, ngũ quý… của VCB có giá lên tới cả chục triệu đồng, rẻ nhất cũng tầm từ một triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Hiện anh Toán đã chuyển hẳn sang bán tài khoản của DongA Bank vì giá “mềm” hơn, phổ biến vài trăm nghìn đồng đến khoảng 2 triệu đồng nên phù hợp với túi tiền của khách. Kho tài khoản của DongA Bank anh đang sở hữu gồm 7 dãy số đẹp, dễ nhớ, giá dao động từ 900.000 đồng đến 1,95 triệu đồng. Riêng với những số tiến kiểu lộc phát (68), hiện nay rất khó kiếm, giá có thể đội lên hơn chục triệu đồng.

Anh Toán cho biết, khách mua số tài khoản ATM đẹp thường là người làm ăn, kinh doanh quen thanh toán qua chuyển khoản. Họ chọn số đẹp, dễ nhớ để tạo ấn tượng với bạn hàng, đối tác. Cũng có trường hợp là người thích sưu tầm số ATM đẹp để thể hiện cá tính, đẳng cấp. Các trường hợp khác mua số theo ngày sinh để làm quà sinh nhật… song số này không nhiều.

Cách thức giao dịch phổ biến là người mua chọn theo dãy số có sẵn do người bán cung cấp, hoặc tự đặt hàng và mất một khoảng thời gian nhất định để chờ ngân hàng mở kho xuất số.

Anh Bình, một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề buôn bán số cho hay giống như điện thoại di động, biển số xe tới đây, thị trường mua bán tài khoản ngân hàng sẽ rất phát triển.

Cơ sở để anh Bình đưa ra nhận định này là vì các nguồn tin cho thấy Chính phủ đang khá quyết liệt, thậm chí là mạnh tay trong việc “dẹp loạn” các ngân hàng. Vì vậy, sẽ không có chuyện người người bị chào mời mở tài khoản tại ngân hàng, nhà nhà được sở hữu miễn phí thẻ ATM. Khi các hoạt động sáp nhập ngân hàng diễn ra, kho số cũng sẽ được quản lý chặt. Do đó, các dải số sẽ hiếm hơn đây là đất cho dịch vụ mua bán số phát triển.

Trao đổi với chúng tôi , đại diện một số ngân hàng tại Hà Nội tỏ ra khá bất ngờ trước hiện tượng số tài khoản đang bị rao bán công khai trên thị trường.

Phía Vietcombank khẳng định sẽ tiến hành rà soát để làm rõ hiện tượng mua bán này. Nếu phát hiện đơn vị phát hành móc ngoặc với người bên ngoài để buôn bán số tài khoản, ngân hàng sẽ có biện pháp xử lý. Bởi theo quy định thông thường, khách mở thẻ phải nộp phí 50.000 đồng và được chọn số ngẫu nhiên.

Bà Lý Thị Ngọc, Giám đốc Trung tâm thẻ DongA Bank thì khẳng định, không có chuyện nhà băng này kinh doanh số tài khoản đẹp vì quy trình làm thẻ ATM được thực hiện rất nghiêm ngặt. DongA Bank cũng không có chủ trương tạo kho số tài khoản đẹp.

Theo bà, thông thường, khi nhận hồ sơ từ khách, nhân viên phải xác minh kỹ càng, sau đó hệ thống chạy tự động và chọn ra một số ngẫu nhiên. Ngay các dải số đẹp cũng vậy, khách hàng nào may mắn thì nhận được.

Hiện tượng rao bán số tài khoản ATM của Ngân hàng Đông Á với giá đắt hơn cả chục lần so với mức phí để mở thẻ, bà Ngọc nhìn nhận có khả năng là cá nhân nào đó có số tài khoản đẹp đem ra kinh doanh. “Nhưng không thể bán nổi, vì thực tế, nếu như thẻ quá hạn mà tên trên thẻ với hồ sơ của khách lệch nhau, sẽ không đổi được. Hơn nữa, sai lệch này sẽ rất khó để khách giao dịch trực tiếp tại ngân hàng”, Giám đốc Trung tâm thẻ DongA Bank bày tỏ.

Về giả thuyết nhân viên DongA Bank “móc ngoặc” với người ngoài để thu lợi, vị giám đốc cho biết phía ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra và có thông tin sớm nhất.

Hồng Anh – Tuệ Minh

Điều 10. Hệ Thống Báo Hiệu Đường Bộ

a) Tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông phải dừng lại;

b) Hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi thẳng và rẽ phải;

c) Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía trước người điều khiển được rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên trái người điều khiển được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông.

3. Đèn tín hiệu giao thông có ba mầu, ý nghĩa từng mầu như sau:

a) Tín hiệu xanh là được đi;

b) Tín hiệu đỏ là cấm đi;

c) Tín hiệu vàng là báo hiệu sự thay đổi tín hiệu. Khi đèn vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp;

d) Tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng cần chú ý.

4. Biển báo hiệu đường bộ gồm 5 nhóm, ý nghĩa từng nhóm như sau:

a) Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;

b) Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;

c) Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành;

d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết;

đ) Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.

5. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại.

6. Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ được đặt ở mép các đoạn đường nguy hiểm để hướng dẫn cho người tham gia giao thông biết phạm vi an toàn của nền đường và hướng đi của đường.

7. Hàng rào chắn được đặt ở nơi nền đường bị thắt hẹp, ở đầu cầu, đầu cống, ở đầu các đoạn đường cấm, đường cụt không cho xe, người qua lại hoặc đặt ở những nơi cần điều khiển, kiểm soát sự đi lại.

8. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về báo hiệu đường bộ.

Bạn đang xem bài viết Niceaccounting: Hệ Thống Tài Khoản trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!